ostergarnslandet.se


Albatrossmuseet 
Östergarns Bygdegård
Sjöstrid med minläggaren Albatross 2 juli 1915


Sammanfattning av händelsen

Zusammenfassung

Summary
Albatross
Modell av Minkryssaren Albatross

En kort sammanfattning av händelsen.

Den andra juli 1915 strandade den tyska minkryssaren SMS Albatross efter en sjöstrid mot tsarryska örlogsmän strax söder om Herrvik på Gotlands östra kust. Fartyget skadades svårt och 29 man ur besättningen omkom i samband med fientligheterna. Sverige var neutralt under första världskriget. För de överlevande 200 tyska sjömännen innebar detta att de internerades i vårt land till fred slöts i november 1918. Albatrossmuseet, som öppnades 1977, vill belysa förhållandena för tyskarna och fartyget under tiden i Sverige. Samlingarna omfattar fotografier, fartygsmodeller, föremål och brev, allt med anknytning till händelsen. Värd för museet är Föreningen Albatrossmuseet. Samlingarna visas efter överenskommelse per telefon 0498-52307. Välkommen att besöka museet!

På morgonen den 2 juli 1915 gick en tysk sjöstyrka mot Danzig i södra östersjön efter en minutläggning i finska viken. I höjd med Gotland rakade de tyska fartygen i strid med en stark rysk eskader. Den tyska minkryssaren Albatross, som var ett relativt långsamt och svagt bestyckat fartyg om 2 200 ton, skadades svart och sattes på grund vid Östergarn på Gotlands ostkust. I striden dödades 29 besättningsmän medan 49 sårades. Fartyget blev svart sönderskjutet. Den tyska besättningen internerades och fick stanna i det neutrala Sverige under hela återstoden av första världskriget. Första förläggningen var i Roma på centrala Gotland. På hösten 1915 förflyttades den tyska besättningen till Tofta söder om Visby för att ar 1917 återigen förflyttas, da till ett läger i Skillingaryd i Småland på det svenska fastlandet. Albatross bärgades och bogserades till Oskarshamn i Småland där fartyget nödtorftigt reparerades.

Efter krigsslutet frigavs besättning och fartyg. Den 3 januari 1919 lämnade man Karlskrona för resa till Danzig, den långa resan fullbordades till slut. Albatross skrotades senare och kom aldrig mer i tjänst.

På Gotland knöts många vänskapsband mellan de unga tyska sjömännen och svenska familjer. Efter kriget återvände också många tyskar för att bosätta sig på Gotland.

27 av de stupade tyska sjömännen begravdes redan samma kväll striden utkämpats i en massgrav omedelbart öster om Östergarns Kyrka. En mäktig sten med namnen på de stupade restes som minne på årsdagen av händelsen den 2 juli 1916. Två av besättningsmännen som avled under transporten till Roma, begravdes på Björke kyrkogard.


Svante Hedins bok om "Albatross - En händelse under första världskriget" kan köpas på museet eller på biblioteket i samma hus.

Eine kurze Zusammenfassung des Geschehens.

Am Morgen des 2 Juli 1915 lief eine deutsche Marineeinheit zurueck nach Danzig, nachdem man in der Finnische Meerbusen Minen ausgelegt hatte. Auf der Höhe von Gotland gerieten die deutschen Fahrzeuge in ein Gefecht mit einem starken russischen Geschwader.

Der deutsche Minenkreuzer Albatross, ein relativ langsames und schwach bestuecktes Fahrzeug von ca 2200 BRT, wurde schwer beschädigt und wurde bei Östergarn an der Ostkueste von Gotalnd auf Grund gesetzt. 29 Mann fielen im Seegefecht, während 49 verletzt wurden. Das Schiff wurde schwer beschädigt.

Die deutsche Besatzung wurde interniert und musste im (neutralen) Schweden verbleiben, bis der Krieg beendet war. Das erste Lager war in Roma auf Gotland. Herbst 1917 verlegte man die Internierten nach Tofta suedlich von Visby, um sie 1917 erneut zu verlegen, dieses Mal nach Ski llingaryd in Småland auf dem schwedischen Festland. Die Albatross wurde geborgen und nach Oskarshamn in Småland bugsiert, wo sie notduerftig repariert wurde.

Nach Ende des Krieges wurde Besatzung und Fahrzeug freigegeben. Am 3 Januar 1919 verliess man Karlskrona und lief nach Danzig, wo die Reise endlich abgeschlossen wurde. Die Albatross wurde später verschrottet und nie wieder in Dienst gestellt.

Auf Gotland wurden viele Freundschaftsbande zwischen den jungen deutschen Seeleuten und schwedischen Familien geschlossen. Viele Deutsche kehrten nach dem Krieg zurueck, um sich auf Gotland niederzulassen.

27 der gefallenen deutschen Seeleute wurden noch am Abend des Gefechtes in einem Massengrab direkt östlich der Kirche von Östergarn beigesetzt. Ein grosser Stein mit den Namen der Gefallenen wurde am Jahrestag des Geschehens am 2 Juli 1916 errichtet. Zwei Besatzungsmitglieder, die während des Transportes nach Roma verstarben, wurden auf dem Friedhof von Björke beigesetzt.

Övers: Michael Andresen

Summary

On the morning of 2nd July 1915 a German naval force steamed towards Danzig in the southern Baltic after laying mines in the Gulf of Finland. Just south of the Swedish island of Gotland the German warships ran into a powerful Russian force. In the subsequent engagement the German minelayer Albatross was badly damaged and was grounded near Östergarn on the east coast of Gotland. 29 Crewmen lost their lives in the battle and 49 were wounded.

The German crew was interned in neutral Sweden for the duration of World War 1. Their first internment camp was in Roma in central Gotland. In the fall of 1915 the German crew was transferred to Tofta south of the islands capital Visby. In 1917 they were again transferred. This time to Skillingaryd on the Swedish main land. The Albatross was ultimately salvaged and towed to the Swedish port of Oskarshamn for repairs.

The ship and crew were released after the war. On 3rd January 1919 the albatross weighed anchor bound for Danzig at last. Many close links were forged between the young German crewmen and Swedish families during the stay on Gotland. And after the war many of the Germans returned to settle on the island.

27 of the German seamen who died were buried in a mass grave just east of Östergarn church the same evening the battle was fought. A massive memorial stone bearing the names of the deceased was erected in 1916 on the anniversary of the event. Two of the seamen who died during the transfer to Roma were buried in Björke cemetery.

ostergarnslandet.se