ostergarnslandet.se
Täckating vid
Ingermans Båtmanstorp


Ingermans ladugård, 30 augusti 2002.


Bärgning av ag vid Djaupmyr 14 aug 2002.
  Östergarn-Gammelgarns hembygdsförening hade den 24 augusti 2002 täckating på ladugården vid Ingermans båtmanstorp som ligger vid utfarten till Sysne fiskeläge. Torpet ägs fortfarande av roten och förvaltas av hembygdsföreningen.
    Ingermanstorp byggdes 1847. Bostadshuset restaurerades på 1930-talet av Gotlands hembygdsförbund, medan ladugården fick förfalla. 1980 återstod endast några mindre rester av stenmurarna till ladugården. Östergarn-Gammelgarns hembygdsförening beslöt då att försöka återuppföra ladugården. Tillsammans med delägarna i roten genomfördes bygget somrarna 1983 och 1984. Agtaket lades på 1984 och kompletterades 1986.
    I år var det dags för "omryftning". Det innebär att övre delen ("ryften") av agtaket rivs av och ersätts med ny ag. Samtidigt förnyas det trävirke som ligger ovanpå agen för att hålla den på plats.
    Arbetet på taket utfördes av Fårö täckarlag:14 man under ledning av agbasen Åke Olsson som även hade sonen Göran med sig. Hembygdsföreningen ställde upp med drygt lika många personer.
    Stämningen vid täckatingen lättades upp med musik av Osborne Nyström, Valter Söderström, Mårten Backman och Erling Weibust.
    Eftersom det var god hjälp och endast gällde "omryftning" kunde arbetet slutföras utan stress. När allt var klart spikade man upp en vacker krans som tecken på att trakteringen varit god och riklig under dagen. Kransen hade bundits av Katarina Göthberg.
    Ur Gotlands Allehanda 31 augusti 2002


INGERMANS BÅTMANSTORP
    I mitten av 1600-talet organiserades de första båtsmansrotarna på Gotland. Deras torp var i trä. 1840 fastställdes nya byggnadsregler för båtmanstorpen på Gotland. Däri förordnades att såväl boningshus som fähus med lada skulle uppföras av kalksten. Varje rote skulle underhålla en båtsman.
    Delägare i Ingermans rote är sex gårdar i Gammlgarm och fem gårdar i Östergarn. Den 29 juli 1845 hölls sammanträde med bönderna i Ingermans rote under ledning av kronofogde G.A.Kolmodin varvid beslutades att Ingermans båtmanstorp skulle uppföras på denna plats. Det gamla torpet låg vid Hugreifs i Gammelgam. Den till torpet hörande åkerjorden uppmättes till 2 tunnland och 30 kappland (ca 1,5 ha).
    Den förste båtsmannen som bodde i det nya torpet hette Mikael Österberg (som båtsman Ingerman) och var från Ösel. 1882 fick roten ny båtsman. Han hette Sjöström innan han blev båtsman Ingerman och kom frän Ardre socken.
    Sedan båtsmansorganisationen upphört i slutet av 1800-talet, sålde de flesta rotarna på Gotland sina torp med tillhörannde jord, varpå rotarea upplöstes. Ett fåtal rotar existerar fortfarande och har torpen kvar i sin ägo. Till dessa hör Ingermans rote. Bostadshuset år för många år sedan restaurerat av Gotlands Hembygdsförbund och åkerjorden är utarrenderad.
    Av ladugården återstod på 1970-talet endast rester av stenmurarna. Östergarn-Gammelgarns Hembygdsförening beslöt 1980 att försöka återuppföra ladugården. I samarbete med delägarna i roten påbörjades bygget sommaren 1983. Det året uppfördes murarna av kalksten och takstötarna restes. Sommaren 1984 fortsatte arbetet. Agtaket lades på den 18 augusti detta år. En del inredningsarbeten i ladugården utfördes sommaren 1985. Vid en traditionell "täckating" lades agtaket på plats sommaren 1986.
    Många frivilliga arbetstimmar och olika gåvor ocb anslag gjorde det möjligt att genomföra bygget och få torpanläggningen komplett.
    ÖSTERGARN-GAMMELGARNS HEMBYGDSFÖRENING
    Anslaget vid Ingermans båtmanstorp, Sysne.Georg Söderström
Georg Söderström
Ingermanstorp
Ladugården på Ingermans båtmanstorp 10 feb 2001.

Vid årsmötet i Östergarn-Gammelgarns hembygsförening 25 mars 2002 visade Georg Söderström en film, inspelad av framlidne Verner Gustafsson, om återuppförandet av ladugården på Ingermans båtsmanstorp 1981-1984. När arbetet började fanns det endast några mindre rester kvar av stenmurarna till den forna ladugården. Verner Gustafsson hade följt arbetet med sågningen av virket, uppmurningen av kalkstensmurarna, resningen av takstolarna, slåttern av ag, påläggandet av agtaket vid takatingen i augusti 1982 och kompletteringen av agtaket 1984.

Trots att han var handikappad utförde Verner Gustafsson med inspelandet av denna film en imponerande kulturgärning. Hans film är en värdefall dokumentation för kommande generationer. Georg Söderström har utfört redigeringen av filmen.Foto © Arthur Ross/GuteBild