Årsmöte för föreningen Österut 2004-03-09

i Östergarns bygdegård

 

§ 1.            Olof Thomsson förklarade mötet öppnat.

§ 2.              2.1 Till mötesordförande valdes Olof Thomsson.

                   2.2 Till mötessekreterare valdes Eva Östman.

                   2.3 Till justeringsmän valdes Gunnar Vends och Eva Josefsson.

                   2.4 Till pressreferent valdes mötessekreteraren Eva Östman.

§ 3.            Röstlängden fastställdes.

§ 4.            Dagordningen godkändes.

§ 5.            Kallelsen godkändes.

§ 6.            Verksamhetsberättelsen upplästes av ordförande och godkändes.

§ 7.            Ylwa Eriksson läste upp räkenskapsberättelsen och den godkändes.

§ 8.            Ylwa Eriksson läste upp revisorernas berättelse.               

§ 9.            Ansvarsfrihet gavs till styrelsen för år 2003.

§ 10.          Till ordförande för två år valdes Olof Thomsson. (omval)

§ 11.          Till kassör för ett år valdes Ylwa Eriksson. (omval)

§ 12.          Till styrelseledamot på två år valdes Tarras Martinsson, Gammelgarn.

§ 13.          Till styrelseledamot för ett år (fyllnadsval) valdes Eva Östman, Östergarn.

§ 14.          Till ersättare i styrelsen valdes Joakim Hallin, Gammelgarn.

§ 15.          Till revisorer valdes Stig Buskas och Torhild Nyström och till ersättare valdes Bertil Eriksson. (omval)    

§ 16.          Till valberedning valdes Ylva Gottberg (Kräklingbo) som sammankallande (omval) samt Arne Eriksson (Östergarn), Våge Stemansson (Gammelgarn) och Lars Olsson (Ardre).

§ 17.          Medlemsavgiften fastställdes till 50 kr för enskilda samt 200 kr för föreningar och företag.

§ 18.          Inga motioner har inkommit.

§ 19.          Olof läste upp verksamhetsplanen och den godkändes.

§ 20.          ¤ Diskussioner fördes om ytterligare en medlemskategori skulle införas,

                      familjemedlem. Efter röstning bestämdes att inte ändra nu, om någon

                      vill kan de motionera om detta till nästa årsmöte.

                 ¤ Thomas Wallin och Joakim Hallin informerade om föreningens hemsida,

                      den är byggd på ett publiceringssystem inte på ett hemsidesystem.

                 ¤ Frågan kom upp om det är för billigt med 200 kr för företag eftersom de

                      har möjlighet att exponeras på hemsidan.

§21.           Ordförande avslutade mötet.

 

Efter mötet berättade Tarras Martinsson om läget på Sandvikenkolonin.

De ca. 55 personer som var på mötet blev bjudna på kaffe och semla.

 

 

Sekreterare Justerare                                            Justerare

Eva Östman                                       Gunnar Vends                                   Eva Josefsson

 

____________________                  __________________               ___________________