PROTOKOLL fört vid årsmöte i Föreningen Österut

den 11 mars 2003 i Gammelgarns bygdegård

 

§ 1       Ordförande Olof Thomsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

 

§ 2       Kallelseförfarandet upplästes och godkändes. Diskussion togs upp av ordföranden om vi i fortsättningen bör göra allmänna utskick till föreningens årsmöten. Den allmänna meningen var att det är lämpligt.

 

§ 3       Röstlängden fastställdes med hjälp av kringskickad lista. 17 personer var närvarande varav 14 röstberättigade medlemmar.

 

§ 4       Dagordningen godkändes.

 

§ 5.1    Lars Olsson, Ardre, utsågs att leda kvällens förhandlingar.

 

§ 5.2    Olof Thomsson, Östergarn, utsågs att föra protokollet.

 

§ 5.3    Per-Johan Eriksson, Gammelgarn, och Ove Andersson, Ardre, utsågs till protokollsjusterare och rösträknare.

 

§ 6       Verksamhetsberättelsen för 2003 upplästes och godkändes med en mindre korrigering.

 

§ 7       Räkenskaperna föredrogs.

 

§ 8       Revisorernas berättelse upplästes.

 

§ 9       Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 

§ 10     Leif Söderström och Kari Erlands, båda Östergarn, omvaldes som styrelseledamöter för en period av två år.

 

§ 11     Thomas Wallin, Östergarn, omvaldes som ersättare i styrelsen för en period av två år.

 

§ 12     Ragnar Olofsson, Ardre, nyvaldes som ersättare i styrelsen för en period av ett år (fyllnadsval efter Bo Andersson som avgått i förtid).

 

§ 13     Stig Buskas, Gammelgarn, omvaldes och Torhild Nyström, Kräklingbo, nyvaldes som revisorer för en period av ett år. Bertil Eriksson, Östergarn, omvaldes som revisorssuppleant för en period av ett år.

 

§ 14     Till valberedning omvaldes Ylva Gottberg, Kräklingbo, Helge Hellström, Anga, och Åke Wahlgren, Östergarn. Ylva fortsätter som sammankallande.

 

§ 15     Medlemsavgiften för 2004 fastställdes till 50 kr för enskild medlem och 200 kr för föreningar och företag.

 

§ 16     Inga motioner fanns att behandla.

 

§ 17     Styrelsens förslag till verksamhetsplan lästes upp. Diskussion följde varvid frågor och synpunkter kom upp bland annat om att:

·        turistföretagandet bör finnas med som en punkt att jobba med det kommande året

·        vi kanske bör bli tydligare om att Ljugarn ingår i vårt upptagningsområde

·        vi bör vara delaktiga i det arbete att skapa en tidning för östra Gotland som är på gång

·        vi måste försöka att bli bättre på att samarbeta med andra föreningar, t.ex. föreningen Hälsohuset i Ljugarn

 

§ 18     Övriga frågor.
a) Ylva Gottberg tog upp frågan om avsägelser från uppdrag i styrelsen. Mötet beslutade efter diskussion att avsägelser ska vara skriftliga och inkomna till valberedningen senast vid januari månads utgång.

b) Per-Johan Eriksson tog upp frågan om Regionala Naturparker som återigen aktualiserats. RN finns på många håll i Europa men har tidigare bedömts inte passa så bra i Sverige. Lars Olsson redde ut begreppen om alla turer som varit och Olof Thomsson berättade om sina kontakter med Iris Ronquist som är den som arbetar med frågan. Vi är tveksamma till värdet av ett sådant här system men avvaktar utvecklingen.

c) Leif Dahlberg, Alskog, berättade om arbetet att skapa Hälsohuset i Ljugarn. Det har varit lätt att få folk att bli medlemmar i föreningen (nästan 250 st på fyra månader) men inte lika lätt att få dem att ställa upp med pengar. Jobbar nu på att bilda ett aktiebolag. Förhandlar med kommunen om köp av fastigheten och om fortsatt drift. Distriktsköterske­mottagningen blir kvar. Vad som händer med tandläkarmottagningen är mer oklart. Det verkar vara svårt att hitta någon som är intresserad men många andra idéer om andra vård- och hälsovårdsformer finns. Leif påpekade att Hälsohuset kan bli en viktig faktor för hela områdets utveckling.

 

§ 19     Mötesordföranden tackade de deltagande för mötet och alla i styrelsen och arbetsgrupperna för det arbete de lagt ner under året varefter han avslutade mötet.

 

Efter mötet bjöds det på kaffe med fastlagsbulle samtidigt som vi lyssnade till Bertil Gabrielssons mycket intressanta presentation av Föreningen Fårö Framtids verksamhet och det informationscenter de byggt vid Fårö kyrka.

 

 

Dag något senare                                  Justeras

 

 

Olof Thomsson                         Per-Johan Eriksson                               Ove Andersson