PROTOKOLL

styrelsemöte Föreningen Österut

2003 - 08 - 12

ÖIKs klubbstuga

 

Närvarande:Leif Söderström, Arthur Ross, Sigvard Henriksson, Olof Thomsson, Ylwa Eriksson, Sven Norberg,Thomas Wallin

 

§52 Ordförande Olof hälsade välkomna och öppnade mötet

 

§53 Ylwa valdes till sekreterare och Leif till justeringsman.

 

§54 Föregående mötesprotokoll upplästes och godkändes

 

§55 Tills hemsidan kommit igång skall program med information om det som händer i bygden anslås på anslagstavlan i Österträffen och på Wallins cafe.

 

§56 Rapport från grupperna: Landskap-Natur och Boende har inte haft något nytt möte. Hemsidesgruppen har inte kommit igång. Möte inom kort.

 

§57 Stormöte om framtiden för Sandvikens koloni anordnas 13 aug. kl. 18.00 på plats. Leader+ pengar är anslagna till förstudien.

 

§58 Vi beslöt att medverka på Fiskets Dag med info och medlemsvärvning samt intresselista för företagsgruppen. Som blickfång i montern tillfrågar Thomas fotograf Bo Gabrielsson om lån av vackra bilder. Olof öppnar montern och övriga i styrelsen byter av honom under dagen.

 

§59 Höstens aktiviteter diskuterades. Hemsidan skall utvecklas. Företagsgrupp bildas som bland annat kan syssla med gemensam marknadsföring av företagen. Natur - landskap tar nytt tag i vägen över Grogarnsberget och Boendegruppen arbetar vidare för boendemöjligheter.

 

§60 Nästa möte 9 sept. kl. 19.30 i ÖIKs klubbstuga

 

§61 Ordförande avslutade mötet.

 

 

Dag som ovan

 

 

Ylwa Eriksson                   Leif Söderström                       Olof Thomsson