PROTOKOLL

styrelsemöte Föreningen Österut

2003-09-09

ÖIKs klubbstuga

 

Närvarande: Leif Söderström, Ylwa Eriksson, Olof Thomsson, Sigvard Henriksson

 

§ 62. Ordförande Olof hälsade välkomna och öppnade mötet.

 

§ 63. Olof valdes till sekreterare och Ylwa till justeringsman.

 

§ 64. Föregående mötesprotokoll upplästes och godkändes.

Kommentarer: §57, vid stormötet på Sandvikenkolonin fick vi 16 nya medlemmar och §58, vid Fiskets dag i Herrvik fick vi 5 nya medlemmar.

 

§ 65. Rapporter från arbetsgrupperna.

-         Olof rapporterade att hemsidesgruppen träffats ett par gånger. Johan Lindblad gör designen och Jocke Hallin sköter uppbyggnaden. Domännamnet www.osterut.se är nu bokat. Hemsidan skall förutom information om bygdens verksamheter, föreningar och företag även ha en kalender där aktiviteter som är på gång visas. Ylwa undrade varför Arthur Ross inte fått uppdraget att göra sidan. Olof svarade att Arthur varit inbjuden till gruppens möte, där innehåll och struktur diskuterades, men att han inte kunde komma då. Men anledningen till att Jocke får göra sidan är att han har ett färdigt databasbaserat system där många användare, t.ex. en i varje förening, själva kan lägga in sina annonser och texter utan att behöva vara dataexperter. Vi har bedömt att Jockes system blir lättare att sköta och får ett mer enhetligt utseende. Alla är överens om att Arthur är en resurs för bygden som vi definitivt ska fortsätta vårt goda samarbete med. Får vi t.ex. förfrågningar om att göra hemsidor åt företag så kommer vi att hänvisa till Arthur (eller annan lokal aktör om nån dyker upp), som redan idag erbjuder den tjänsten. Varken vi som förening eller Jocke är intresserade av att konkurrera om de jobben.

-         Gruppen Landskap-Natur har inte haft något möte.

-         Gruppen Boende har inte heller haft något möte men Bo Jacobsson meddelar att han nu blivit lovad besked av byggnadsnämnden om tomterna för permanentbebyggelse vid Sjaustru ”inom kort” – vad nu det innebär. Ylwa konstaterade att det verkar vara mycket byggande på gång ändå. I alla fall i Gammelgarn är flera hus under uppförande eller planering. Även i Östergarn och Ljugarn händer det en del. Hur det är längre in i landet visste inte de närvarande.

 

§ 66.  Övriga rapporter.

-         Olof rapporterade om förstudien om framtiden för Sandvikenkolonin. Ett stormöte ordnades den 13 augusti på kolonin. Ca 60 personer kom. Arbetet i förstudien har nu kommit så långt att man bjuder in representanter för alla föreningar i Östergarn och Gammelgarn som styrgruppen trodde kan ha något intresse av medverka till att kolonin utvecklas till något positivt för bygden. Vi diskuterade Föreningen Österuts engagemang men konstaterade att vi – som vi sagt tidigare – inte kan eller vill driva anläggningen. Andra entusiaster måste hittas.

 

§ 67. Vi har fått in några namn på personer som är intresserade av att få igång en företagargrupp. Vi diskuterade hur vi ska gå till väga för att få igång den. Bestämde att Olof skall fråga RUE (Regionala utvecklingsenheten) om att få ett register på alla företagare i våra socknar. RUE har även sagt sig intresserade av att hjälpa till att få igång sådana här grupper eftersom de vill komma mer i direktkontakt med företagarna på ön. Diskuterade vad gruppen ska göra eller varför den behövs och konstaterade att vi t.ex. behöver stimulera fler unga att bli hantverkare eftersom det är brist på sådana. Diversearbetare finns det också brist på. Ett förslag är att gruppen ordnar regelbundna träffar, kanske pubaftnar, där företagare kan träffas. Det är när man träffar nya personer som nya idéer och samarbeten skapas. Gruppen kan även bjuda in föredragshållare. Andra idéer är gemensam marknadsföring, inrättande av ”kontaktcentral” för bygdens företagare och samordning av besöksnäringen så att det alltid går att hitta något att äta och någonstans att bo (även efter säsongen).

 

§ 68. Övriga frågor.

-         Vad gör vi åt frågan med Roma vårdcentral (som det nu ligger förslag på att den ska läggas ner)? Vi bestämde att skicka åtminstone en representant på det offentliga möte som Forum Roma ordnar. Avvaktar och ser utgången av det.

-         Sigvard rapporterade att han träffat kommunens Arbetscentrum. De ställer upp med folk för enklare arbeten som strandstädning etc. Det kostar 200 kr per dag för ett arbetslag på 5-6 personer.

 

§ 69. Nästa möte 14 oktober kl. 19.30 i ÖIKs klubbstuga.

 

§ 70. Ordförande avslutade mötet.

 

 

 

Dag något senare

 

 

Olof Thomsson                                          Ylwa Eriksson