PROTOKOLL

styrelsemöte Föreningen Österut

2003-10-14

ÖIKs klubbstuga

 

Närvarande: Leif Söderström, Ylwa Eriksson, Olof Thomsson, Sigvard Henriksson

Bo Jacobsson, Thomas Wallin, Arthur Ross.

 

 

§ 71. Ordförande Olof hälsade välkomna och öppnade mötet.

 

§ 72. Thomas valdes till sekreterare och Bo till justeringsman.

 

§ 73. Föregående mötesprotokoll upplästes och godkändes.

 

§ 74. Rapporter från arbetsgrupperna.

-         Gruppen Boende har inte haft något möte men Bo Jacobsson berättade att förutsättningarna för att få bygga på kommunens mark vid Sjaustru ser relativt bra ut om man bebygger området med 3 hus. Över det antalet så kan det bli vissa problem med vatten och avlopp. Grannar har fått frågan från byggnadsnämnden om dom har något att erinra mot bebyggelsen.

 

-         Gruppen Landskap-Natur har inte haft något möte.

Frågorna om vägen över Grogarnsberget och hamnen på Östergarns holme ligger hos myndigheterna. Vi diskuterade olika alternativ om camping i Östergarn och Gammelgarn men kom ej fram till något för tillfället.

 

-         Hemsidesgruppen: Olof visade hur vår nya hemsida ser ut på www.osterut.se  på datorn. Det är en provisorisk version som ligger där nu som ska bli snyggare och bättre efter hand.

Vi bestämde att vi ska ta fram ett registerutdrag med alla företag så att vi kan lägga upp dom som vill på sajten och att så många företagare som möjligt skall få tillgång till sina sidor så att dom kan uppdatera sin egen sida och lägga upp nyheter.

 

§ 75. Övriga rapporter.

-         Olof rapporterade om att ÖIKs styrelse har visat intresse att driva kolonin i Sandviken och att dom kommer att ha ett medlemsmöte under hösten. Mötet skall vara vägledande om ÖIK skall engagera sig eller ej. Till mötet bjuds alla in (även de som inte är ÖIK-medlemmar) som är intresserade att veta vad som hänt och hur fortsättningen blir.

Det finns även andra (privata) som är intresserade att köpa kolonin och driva den i liknade regi som i dag. Olof berättade om olika alternativ som socknen kan göra för att driva det vidare genom t.ex. ”utvecklingsföretag” där folk kan få köpa andelar/aktier i företaget så att vi kan driva kolonin, och även skolan när den läggs ner i framtiden.

 

§ 76. Företagsgrupp behövs det?

-         Vi diskuterade om hur vi kunde få tag på fler namn till en företagsgrupp och vi bestämde att vi skall invänta tills vi fått fram ett registerutdrag från Gotlands kommun så att vi kan bjuda in till ett möte. Vi bestämde även att vi skall presentera idén och ställa frågan om fler intresserade att delta i en företagsgrupp vid mötet ÖIK skall ha angående kolonin senare i höst.

 

§ 77. Övriga frågor.

-         Thomas informerade om att julmarknad kommer att bli på Katthamra gård den 29/11 kl. 11-17 och den 30/11 kl. 11-16 och om någon är intresserad att medverka kan man ringa till Thomas Wallin på 522 64.

-         Sigvard rapporterade om vad Gotlands fiskevård och vilt & fritid har haft och har för turer med att få vägen  till Sjaustru fiskeläge farbar.

-         Ylwa undrade hur det går med Hälsohuset i Ljugarn. Tyvärr kan det sägas att det går trögt bland annat för att det är svårt att få tag på tandläkare. Vi bestämde att vi skall bjuda in Leif Dahlberg till nästa möte så att han kan få informera hur det går för dom i föreningen.

-          

§ 78. Nästa möte 11 november kl. 19.30 i ÖIKs klubbstuga.

 

§ 79. Ordförande avslutade mötet.

 

 

 

Dag något senare

 

 

 

Thomas Wallin                                             Bo Jacobsson                      Olof Thomsson