Protokoll
styrelsemöte Föreningen Österut
2003 - 11 - 11
ÖIKs klubbstuga


Närvarande styrelse: Thomas Wallin, Olof Thomsson, Ylwa Eriksson, Bosse Jacobsson, Leif Söderström
Övriga: Arthur Ross, Sigvard Henriksson, Eva Östman
Inbjuden gäst: Leif Dahlberg

§80 Ordförande Olof hälsade välkomna och öppnade mötet.

§81 Ylwa valdes till sekreterare och Sigvard till justeringsman.

§82 Föregående protokoll upplästes och godkändes med tillägget Arthur Ross närvarande och rätt namn Östra Gotlands Fiskevård Vilt & Fritid i §77.

§83 Rapport från arbetsgrupperna:
* från gruppen Boende meddelade Bosse att vattenprov (flöde) är inlämnat till byggnadsnämnden för tomterna vid Sjaustru, i övrigt inget nytt.
* från gruppen Landskap och Natur meddelade Ylwa att Sjöfartverket nu föreslagit överenskommelse med markägarna om elkabel, husgrund hus och kaj på Östergarnsholm.
* från Hemsidesgruppen meddelas att möte om design och funktion är närstående. Jocke Hallin håller på att bygga sidan.

§84 Övriga rapporter. ÖIK tar sej an Sandviken kolonin. Tarras Martinsson och Torsten Bäckstrand m.fl. i ÖIKs nybildade sektion för koloniverksamheten tar över avtalet med tekniska förvaltningen och kolonin förväntas drivas som tidigare inklusive campingen. Inga avtal är dock skrivna än.
Stormöte för bygdens folk är planerat på kolonin 8 dec. kl. 19.00. ÖIK och projektet inbjuder.

§85 De allmänna informationsutskick som ordförande gjort diskuterades. Beslöt att fortsätta sända ut som hittills men att inte ha synliga adresser till mottagarna. Beslöt också att se de allmänna utskicken som en provprenumeration – framåt våren kommer vi att skicka enbart till dem som är medlemmar i föreningen (efter att alla fått erbjudande att bli medlem). Nyinflyttade eller av oss nyupptäckta Internetanvändare kan även i fortsättningen få provprenumerationer en tid. Informationen kommer också att finnas på vår hemsida www.osterut.se. Hemsidan kommer också (troligen) att ha en medlemsförteckning med e-postadresser som då är kodade så att inte oseriösa sökmotorer hittar adresserna och bombar medlemmarna med reklam (s.k. spam).

§86 Beslöts hjälpa Eva Östman med sökande av utvecklingspengar till att göra en snygg och bra informationsskylt för socknarna Östergarn och Gammelgarn, samt en gemensam broschyr. Alla socknar i föreningsområdet skall tillfrågas om intresse av att vara med. Finns intresset så kan vi kanske ha en gemensam broschyr för alla våra socknar.
Kontaktpersoner (Olof ringer): Ardre  - Ove Andersson, Ala - Ingela Thomsson, Anga - Svante Hedin, Kräklingbo - Barbro Johansson, Alskog - Leif Dahlberg
Eva och Olof ansvarar för att söka projektet. Pratar med Arvid Karlsson på Hushållningssällskapet som handlägger ansökningarna om Bygdepeng resp. Miniprojekt.

§87 Brev från Barbro Olofsson och Jan Karlsson hade inkommit i ämnet boendekostnader och fastighetspriser. Det är föreningens målsättning att verka för positiv boendeutveckling i området. Diskussionen och arbetet fortsätter.

§88 Leif Dahlberg informerade om Hälsohuset i Ljugarn. Om tröghet i styrelsearbetet och brist på engagemang samt ovilja från kommunens ledande kommunalråd. Kommunen har ännu ingen annan köpare av huset så föreningen Hälsohuset avvaktar svar, och hoppas att ingen vill köpa det så att föreningen kan förhandla ner priset. Olof får mer info av Leif.

§89 Olof bjuder in Bertil Franzén, ICA-handlare Katthammarsvik, till nästa möte för info om affärens utveckling.

§90 Nästa möte 9 dec. kl. 19.30 i ÖIKs klubbstuga.

§91 Ordförande avslutade mötet.Dag något senare


Ylwa Eriksson, sekr.                      Sigvard Henriksson, just.man                      Olof Thomsson, ordf.