Protokoll fört vid styrelsemöte för Föreningen Österut 2004-01-13.

Plats: ÖIK:s klubbstuga

Närvarande: Thomas Wallin, Olof Thomsson, Leif Söderström, Ylwa Eriksson och Bo Jacobsson. Övriga: Sven Norberg

 

§ 1.             Ordförande Olof Thomsson öppnade mötet.

 

§ 2.   Till sekreterare valdes Leif Söderström och till justerare Thomas Wallin.

 

§ 3.              Dagordningen godkändes och föregående protokoll likaså.

 

§ 4.              Rapporter
* Thomas har börjat flytta över hemsidan www.grogarn.se till Föreningen Österuts sida www.osterut.se . Diskuterade bl.a. att företag kan få köpa reklamplats på sidan för att föreningen inte ska behöva ha några kostnader för den. Men det får inte bli för mycket reklam. Det ska vara en informationssida.
* Olof rapporterade att LRF Östergarnslandet, Östergarn-Gammelgarns hembygdsföreningen och Föreningen Österut skickat skrivelser till Apotekets VD med protester mot den planerade nedläggningen av Roma apotek.
* Företagarträff blir det på Hamnkrogen i Herrvik den 26/1.
* Föreningen kommer nu att söka pengar från Länsbygderådet för miniprojekt till anslagstavlor i Gammelgarn och Östergarn. Senare söker vi troligen för Kräklingbo och Ala, Anga och Ardre om intresse finns i socknarna.
* Sven Nordberg berättade att han pratat men professor Ingemund Hägg om vägbeläggningar av lignosulfonater, som är en ljus sorts asfalt som kan passa bättre i känslig miljö som t.ex. vägen över Grogarnsberget.
* Leif rapporterade från Österstugor projektet som LRF driver. Vår boendegrupp borde kanske få till ett samarbete med projektet.

 

§ 5.             Diskuterade svårigheten att få bygglov och att de olika myndigheterna inte verkar följa någon enhetlig linje i sina bedömningar. Hanteringen upplevs av många som godtycklig. Beslöt att Bo Jacobsson och Ylwa Eriksson skriver till byggnadsnämnden och frågar om
vilka byggnadslov som givits och vilka som avslagits samt motiveringar till dem.

 

§ 6.   Planering inför årsmötet den 9 mars.

 

§ 7.   Övriga frågor
* Diskuterade och varnar för de ökade inbrotten i framförallt sommarstugeområden.
* Ylwa berättade lite och visade rapporter om Östergarnsprojektet från tidigt 1990-tal. En del av frågorna som diskuterades då är ännu aktuella men en hel del har också hänt sen dess, bl.a. byggande av lägenheter i Kräklingbo, Gammelgarn och Katthammarsvik.
* Östergarns hantverksförening söker en lokal (uppvärmd) som har plats för 2-3 väv­stolar som de kan ha tillgång till året runt. Kontakta Lillemor Norberg 580 39 med tips.

 

§ 8.   Nästa möte 10 februari kl. 19.30 i klubbstugan.

 

 

Vid protokollet                                                                  Justerare

 

 

Leif Söderström                                                Thomas Wallin