Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Österut

den 10:e febr. 2004

 

Närvarande: Leif Söderström, Ylwa Eriksson

Övriga: Sven Norberg, Sigvard Henriksson

 

§ 9.   Vice ordf. Leif hälsade de få närvarande välkomna.

 

§ 10.Ylwa valdes att skriva anteckningarna och Leif att justera dessa.

 

§ 11.Dagordning och föregående protokoll upplästes och godkändes.

 

§ 12. Rapporter från arbetsgrupper:
Landskap o Natur träffades 5 febr.
Arbetsgruppen diskuterade på nytt upprustning/asfaltering av vägen Katthammarsvik - Grogarn - Herrvik nu med ett nytt dammbindemedel (lignosulfonater). Vill söka projektpengar och ansvarig som vill jobba med detta.
Ny strandstädning planeras efter fjolårets modell
Information om Östergarnsholme: Sjöfartverket skall ta bort nedrasad betongkonstruktion från hamnen samt snygga upp kring nedrivna fyrvaktarbostaden men det är inte utfört ännu. El- och telefonkabeln mellan Holmen och fastlandet har tagits bort. Markägarna har erbjudits att överta Sjöfartverkets byggnad på holmen men inget är ännu klart där heller. Arbetsgruppen träffas i mars. Sven kallar.
Boende
Skrivelsen till Stadsarkitektkontoret med synpunkter och frågor kring byggandet på Östergarnslandet har bekräftats med diarienr.450 10, handlägges av Therese Karlqvist.
Hemsidan
Ylwa har mottagit skrivelse med synpunkter på att det går för långsamt för föreningen att få hemsidan i ordning.
Företagare
Gruppen/nätverket samlas åter 15 mars på Hamnkrogen kl.19.00

 

§ 13.Övriga rapporter
Årsmöte tisd. 9 mars kl.19.30. i Östergarnsbygdegård.
Olof föreslås att tillsammans med Tarras Martinsson från ÖIK informera om fortsättningen på Sandvikenkolonin.
Vi förutsätter att Olof kallar och bokar.
Sven föreslår att bygdegårdsföreningen fixar kaffe.
Info om vår förening på kallelsens baksida (verksamhetsberättelse) ?...

Carin Johansson, Kopungs Östergarn tillträder tjänsten som ny stadsarkitekt 1 juli.

§ 14.Kort extra styrelsemöte blir måndag 23 febr kl 19.30 i Klubbstugan. OBS dagen.


Några dagar senare
 

 

         Ylwa Eriksson                                                        Leif Söderström