Styrelsemöte 040413

 

Styrelseledamöter närvarande : Olof Thomsson, Ylwa Eriksson, Leif Söderström, Thomas Wallin, Eva Östman

Övriga: Sigvard Henriksson.

 

§ 37   Olof hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 

§ 38   Dagordningen godkändes.

 

§ 39   Till sekreterare valdes Eva.

 

§ 40   Till justeringsman valdes Thomas och ordförande.

 

§ 41   Föregående mötets protokoll ,som var årsmötesprotokollet, lästes upp.

 

§ 42   Konstituerande av styrelsen Olof Thomsson ordförande, Ylwa Eriksson kassör, Eva Östman sekreterare, Leif Söderström vice ordförande, Tarras Martinsson ledamot, Thomas Wallin och Joakim Hallin suppleanter. Firmatecknare kassör och ordförande var för sig, samt Thomas Wallin så att han kan hjälpa till bl.a. med postgirot.

 

§ 43   Mötesdag blir som tidigare andra tisdagen i månaden.   

 

§ 44   Rapporter: Landskap och natur skall ha möte hos Sven Norberg på torsdag 15/4 kl. 19.00 där skall bl.a. strandstädningen diskuteras.

               Till Grogarnsberget behövs det ett projekt, det blir för stort för gruppen att dra i, projektpengar och ansvarig behövs sökas.

              Sigvard rapporterar om grusning av ett flertal vägar i Gammelgarn och Ardre, som Östra Gotlands Fiskevård Vilt & Fritid har ombesörjt.

 

              Boendegruppen, ett 15-tal personer har anmält sitt intresse att vara med och förbereda inför mötet med byggnadsnämnden, länsstyrelsen m.fl. som har åsikter om byggandet. Olof och Gunnar Bendelin kallar gruppen.

 

              Hemsidan, diskussioner om hur hemsidan kan bli attraktiv. Kalendariumet kan ev. skickas en gång i veckan till medlemmarnas
e-post . De företag som vill ha en liten annons, med länk till sin egen hemsida, på förstasidan på Föreningen Österuts hemsida kommer att få betala 300 kr för i år.

 

               Infoskyltar, Eva har pratat med vägverket, de kan bekosta skyltar och rastmöbler till lokal infoplats, noga med placering, att bilar kan köra av vägen. Hembygdsföreningen har en skylt vid Skogby, kanske vi kan flytta den och använda en sida till informationen. Eva har pratat med Sven Norberg. Om vägverket vill får de gärna bekosta skyltar även i Herrvik och Sandviken.

 

              Länsbygderådet har årsmöte To. 15 april kl 19.00 på Lövsta, Olof kommer att bli invald som suppleant i styrelsen.

             

 

§ 45   Östersols framtid. Olof har fått höra att Östersol är nedläggningshotat igen men efter undersökning verkar det inte stämma. I alla fall säger Göran Lindbom (chef på vårdförvaltningen) att Östersol inte finns med i besparingsförslaget som snart kommer. Vi avvaktar.

 

§ 46     Busstrafiken, en skrivelse har inkommit från Lars Olsson där han undrar om Föreningen Österut har intresse av att sammanställa en skrivelse till kommunen för att belysa vikten av fungerande kommunikationer för landsbygdens fortlevnad och utveckling. Kommunen har aviserat om förändringar och förbättringar men våra farhågor är att det kan bli sämre för östra Gotland.

              Leif pratar med Cecilia Steen-Jonsson om hon kan tänka sig att skriva ihop något, hon får kontakta Lars Olsson igen. Leif och Olof kontaktar fler föreningar som ev. också vill skriva under.

 

§   47   Mötets avslutande

 

 

 

 

 Sekreterare                               Justerare                                 Ordförande

 

_________________           _____________________     __________________