PROTOKOLL

styrelsemöte Föreningen Österut

2003-06-10

ÖIKs klubbstuga

 

Närvarande: Ylwa Eriksson, Olof Thomsson, Leif Söderström, Kari Erlands, Bo Jacobsson, Arthur Ross och Sigvard Henriksson

 

 

§43  Ordförande Olof  öppnade mötet.

 

§44  Kari valdes till sekreterare och Ylwa till justeringsman.

 

§45  Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes.

 

§46  Rapporter från arbetsgrupperna.
Ylwa rapporterade att arbetsgruppen Landskap/Naturs städning av en del av områdets stränder har gått bra. Arbetet avslutades den 25 maj med korvgrillning vid Folhammar, ca 30 personer deltog. Kommunen fick beröm för att de varit snabba med att ta bort säckarna med skräp som samlats ihop. Städningen har även synts i en notis i tidningarna. Inget nytt möte planerat förrän i höst.

        
Bo rapporterade att Boendegruppen inte haft något möte.


Olof rapporterade att Hemsidesgruppen så smått arbetar vidare. Det praktiska med servrar etc. är inte klart ännu med vår nya hemsida www.osterut.se. Mötet diskuterade och kom fram till att det måste lösas ganska snart. Bl.a. behöver den kalender som finns nu på  www.grogarn.se uppdateras och breddas så att alla våra socknar täcks.

 

§47  Övriga rapporter.
Olof rapporterade att en ansökan angående förstudie om Sandvikenkolonin (som diskuterades även vid förra mötet) har lämnats in till Leader+. Föreningen Österut står som projektägare för förstudien. Om vi får pengar så blir det Tarras Martinsson som kommer att jobba en månad i höst med den.

 

§48  Eftersom hemsidan inte kommit igång beslutade vi att ett program med information om allt som händer i bygden i sommar ska sammanställas och spridas. Informationen samlas in från alla föreningar som har aktiviteter.

 

§49  Övriga frågor.
* En diskussion angående huspriser kom upp. Hur kan vi påverka prisbilden? Ålands system med att man måste ha bott i 5 år där för att få köpa fastighet nämndes bl.a. Vi kom inte på någon riktigt bra lösning men kanske ska vi försöka att dra lite mer i frågan. Förslag mottages tacksamt.
* Studiebesöket på Sandvikenkolonin (som bestämdes på förra mötet) planerar vi bli i samband med vårt styrelsemöte den 9 september.

 

§50   Nästa möte blir den 12 augusti kl. 19.30 i ÖIKs klubbstuga. Då planerar vi för att visa upp oss på Fiskets Dag i Herrvik den 17 augusti.

 

§51  Ordföranden avslutade mötet.

 

 

Dag som ovan

 

 

Kari Erlands                                                                          Ylwa Eriksson                                                 Olof Thomsson