Verksamhetsberättelse för Föreningen Österut 2002

 

Föreningen Österut bildades den 22 maj i Kräklingbo bygdegård av folk från socknarna Ala, Anga, Ardre (med Ljugarn), Gammelgarn, Kräklingbo och Östergarn. Cirka 35 personer deltog. Styrelse för 2002 har varit Olof Thomsson (ordförande), Leif Söderström (vice ordförande), Ylwa Eriksson (kassör), Kari Erlands (sekreterare), Bo Jacobsson (ledamot) samt Bo Andersson och Thomas Wallin (ersättare).

 

Eftersom verksamheten kom igång sent på året så hade vi inte så många betalande medlemmar under 2002 men för 2003 har vi till dags dato ca 70 enskilda och 17 föreningar/företag som medlemmar.

 

Styrelsen har under året haft sex styrelsemöten. Sedan oktober har vi dem alltid den andra tisdagen i månaden i ÖIKs klubbstuga. Mötena är öppna för alla intresserade.

 

Det praktiska arbetet i föreningen utförs framförallt i arbetsgrupper:

Arbetsgruppen Natur/Landskap har haft fem möten samt en hel del aktiviteter där emellan.

Verksamheten drog igång med ett ryck i och med att kommunen presenterade ett förslag till fördjupad översiktsplan för vindkraft på mellersta och norra Gotland. I förslaget ingick ett område för en s.k. havsbaserad vindkraftspark norr om Östergarnslandet. Protesterna lät inte vänta på sig och engagemanget i bygden var stort. För att reda ut vad planförslaget innebär och vilka konsekvenser en vindkraftsetablering nära ”riksintresset” Östergarnslandet kan få, ordnade arbetsgruppen Natur/Landskap i Föreningen Österut och Östergarns bygdegårds­förening tillsammans ett informationsmöte den 15 juli i Östergarns bygdegård. Ca 200 personer kom och lyssnade på stadsarkitektkontorets presentation och fick sen ställa frågor. Tjänstemannen och byggnadsnämndens ordförande fick det ganska hett om öronen men diskussionsledaren Per-Johan Eriksson höll det hela på en saklig nivå. Föreningen fick fler medlemmar tack vare informationsmötet. Man fortsatte sitt arbete med att skriva ett yttrande till Gotlands kommuns byggnadsnämnd där man ifrågasätter placeringen av en vindkraftspark så nära Östergarnslandet. Några konkreta förslag på bättre lösningar gavs också. Skrivelsen skrevs även under av ordförandena för Föreningen Österut, Östergarn-Gammelgarns hembygdsförening och Östergarns bygdegårdsförening. Arbetsgruppen har förutom vindkraften tagit sig an frågor som att ordna beläggning av vägen över Grogarnsberget och att få fram fler ordnade campingplatser för att stävja den stora ”vildcampingen”. Man har även arbetat med frågan om lagning av hamnen på Östergarnsholm men det har nu överlämnats till markägarna. Gruppen har gjort flera skrivelser till olika tjänstemän inom kommunen och länsstyrelsen i olika frågor.

 

Arbetsgruppen Boende har haft ett möte där vi framförallt diskuterade hur vi ska göra det möjligt för fler att bygga bostäder i våra socknar. Ett första steg som diskuterades är att göra en sockenvis inventering av tänkbara områden. Eftersom LRF hade en inventering av intresse för att bygga bostäder på gång beslöt vi att avvakta resultatet från den.

 

Arbetsgruppen Bredband/Hemsida har inte haft något formellt möte men ordnade ett informationsmöte om bredband den 21 november i Östergarns bygdegård. Inbjuden var Anne Ståhl Mousa, en av kommunens tre IT-strateger. Hon berättade för 12 intresserade deltagare om hur långt bredbandsutbyggnaden kommit på Gotland och vad som är på gång. Den sammanfattande känslan efter mötet är att det finns hopp om att även vi på landsbygden kan få tillgång till nåt som kan likna bredband.

Ordföranden har under året samlat på sig e-postadresser till boende (fast och fritids-) i våra socknar. Sammanfattningar av styrelsemötesprotokollen samt en del annan information om vad som är på gång i bygden skickades ut vid tre tillfällen. I skrivandes stund finns ca 150 personer på utskickslistan som utökas hela tiden.