ostergarnslandet.se

Gammelgarns Rödakorskrets 60 år

Från vänster: Ulla Sjöswärd-Klintström, Ros-Mari Lindby, Eva Hederstedt,
Eva Josefsson, Monika Lindström, Marlene Kristiansson,
Ulla Malmqvist och Mary-Anne Buskas
Framför: Alva Möllerström och Siri Nordahl

Tisdagen den 12 oktober samlades 40 entusiastiska gammelgänningar för jubileum i vår rödakorskrets som i år firar sitt 60:e verksamhetsår. Aftonen inleddes, i den festsmyckade bygdegården, med att nuvarande ordföranden sedan 1983, Per-Johan Eriksson, gjorde en liten återblick och berättade hur hans far Herbert Eriksson, som under lång tid varit kretsens ordförande, beskrivit hur det hela startade. Kretsens första styrelse bestod av J O Hammargren, ordförande med Sigfrid Lindgren som vice ordförande, Simon Buskas sekreterare och Elsa Klintström, kassör samt övriga ledamöter Karin Lingström och Hulda Gustavsson.

Som exempel på insatser som gjordes nämnde han att kretsen är 1953 beslutade att lämna bidrag till skoltandvården med 15 kronor per barn och år. Vidare satsade man på viss äldreomsorg och buss till Hemse för skolbarnen för att få simundervisning. De satsningar som beslutades skall sättas i relation till medlemsavgiften, som detta år var 2 kronor/medlem.

Karin Josefsson, som också arbetat i kretsen i många år, redovisade några beslut från årsmötet 1957. Då beslöts, efter långa överläggningar, till exempel att man skulle tillsätta en tillsyningsman inom äldreomsorgen. Man satsade 25 öre per arbetstimma under högst 100 timmar per år. Britta Södergren blev den förste att åta sig detta uppdrag. Karin sammanfattade också de senaste 10 årens resultat. Inom kretsen har vi samlat in 300 000 kronor som fördelats på olika projekt. Det blir 180 kronor per invånare! Gammelgarnskretsen har således varit mycket aktiv .

Eva Hederstedt slog ett slag för Röda korsets utbildningsverksamhet. Med bilder och broschyrer beskrev hon livfullt vilka utbildningsmöjligheter som finns.

Som exempel på ett dagsaktuellt projekt föreläste Britt Stumle från Klinte, med stöd av bra bilder, om Svenska Röda korsets satsningar i Uganda. Gotland stöder Entebbe. Projektet startade år 2000. Efter inledande kontakter och uppsmörjning av kommunikationerna har man fått igång en systerorganisation där. Den är mycket aktiv när det gäller omsorg och stöd i närområdet. Ett av de största problemen i Entebbe är HIV. När projektet startade år 2000 var medelåldern för kvinnor 34 år och för män 30 år. Genom hårt arbete har man lyckats vända trenden positivt och medelåldern har ökat. Många barn dock livit föräldralösa genom HIV-farsoten. Man samlar dem i storfamiljer hos släktingar och vänner, vilket medför att även dessa barn kan känna trygghet i sina liv.

De första pengarna som kretsen i Entebbe fick in använde man till att bygga toaletter i ett bostadsområde där det bodde 2000 personer med tillgång till endast 4 undermåliga toaletter. Tala om sanitär olägenhet! Entebbes styrelse är mycket aktiv och ambitiös. Ömsesidiga besök genomförs regelbundet för att ge stöd till ökade insatser och informationsspridning. Bland annat har Gotland i år haft ungdomsbesök från Entebbe i Romaskolan. Linnea Klöfvermark, som gick där då, berättade hur positivt det hade varit för dem att få bekanta sig med ungdomarna från Entebbe. Verksamheten mot Entebbe samordnas inom Gotland genom den Internationella gruppen.

Efter dessa inledande genomgångar bjöds på smörgåstårta och kaffe med kaka.

Birgitta Koskinen, regionsordförande, hedrade mötet med sin närvaro och delade ut utmärkelser till därtill förtjänta medlemmar i Gammelgarnskretsen.

Siri Nordahl fick Röda Korsets silvermedalj som tack för mångårigt, ambitiöst och självuppoffrande i arbete.

Röda korsets förtjänsttecken tilldelades Alva Möllerström, även hon som tack för mångårigt arbete.

Följande tilldelades Röda korsets förtjänstmärke, givetvis som tack för nedlagt arbete inom Röda korset:
Ulla Sjöswärd- Klintström
Ros-Mari Lindby
Eva Hederstedt
Åke Lindström (förhindrad delta i mötet)
Eva Josefsson
Monika Lindström
Marlene Kristiansson
Ulla Malmqvist
Mary-Anne Buskas

Efter avslutande hedersbetygelser till de medaljerade överlämnade Birgitta Koskinen Röda korsets standar till ordföranden P-J Eriksson. Hon betygade även, från egna erfarenheter ur sitt arbetsliv, det positiva i det arbete som medlemmar i Röda korset lägger ned.
Sture Ärlebäck

Foto © Arthur Ross/GuteBild 12 oktober 2004
ostergarnslandet.se